TOKI
Search…
⌃K

Туслах цэс оруулах

Чатботын мессеж бичих хэсгийн хажууд байрлах 3 урт зураас нь туслах цэсийг илтгэж байдаг. Туслах цэсэнд ихдээ гурван товч оруулах боломжтой бөгөөд туслах цэс нэмэхдээ Home цэсний Deploy-IM гэсэн хэсгийг сонгоно.
Туслах цэсний товчийн нэрийг Button name хэсэгтбичих ба тухайн товчийг дарахад хийх үйлдлээс нь хамааруулан Path, Url, Submenu гэсэн сонголтын аль нэгийг нь сонгоно.
  • Path: Энэ сонголтыг хийснээр тухайн товчийг дарахад холбосон path руу чиглүүлнэ. Path холбохдоо Select Path хэсгээс холбох path-аа сонгох хэрэгтэй
  • URL: Хэрэв тухайн товчийг дарахад вэб хуудас, сайт руу чиглүүлэх бол энэхүү сонголтыг хийнэ.
  • Submenu: Нэмэлтээр дэд сонголтууд оруулах хэрэгтэй бол энэ сонголтыг сонгох бөгөөд хамгийн ихдээ таван дэд сонголт оруулна. Дэд сонголтууд нь өмнөхтэй адил Path, URL, Submenu гэсэн сонголттой байна.