TOKI
Search…
⌃K

Хэрэглэгчидийн мэдээлэл- Users

Чатботтой харилцсан бүх хүний харилцан ярианы түүх энэ хэсэгт хадгалагддаг. Эндээс хэрэглэгч бүрийн чатботтой болон оператортой харилцсан бүхий л харилцан яриаг харах боломжтой.