TOKI
Search…
Хэрэглэгчидийн мэдээлэл- Users
Чатботтой харилцсан бүх хүний харилцан ярианы түүх энэ хэсэгт хадгалагддаг. Эндээс хэрэглэгч бүрийн чатботтой болон оператортой харилцсан бүхий л харилцан яриаг харах боломжтой.
Copy link