TOKI
Search…
⌃K

Чатботоо байршуулах сувгийн тохиргоо- Deploy

Чатботоо олон төрлийн суваг руу холбож байршуулах боломжтой. Үүний тулд байршуулалт буюу Deploy цэс рүү орно.