TOKI
Search…
⌃K

Бот сургах - Train

Хэрэглэгчдийн зүгээс ирсэн танигдаагүй мессеж тэмдэгтүүдийг энэ хэсгээс харж болох бөгөөд шинэ үг, тэмдэгт зэргийг ботод таниулах хэсэг юм. Ингэснээр хэрэглэгчдээс ирсэн бүх асуулт хүсэлтүүдэд хариулах боломжтой болно.