TOKI
Search…
Бот сургах - Train
Хэрэглэгчдийн зүгээс ирсэн танигдаагүй мессеж тэмдэгтүүдийг энэ хэсгээс харж болох бөгөөд шинэ үг, тэмдэгт зэргийг ботод таниулах хэсэг юм. Ингэснээр хэрэглэгчдээс ирсэн бүх асуулт хүсэлтүүдэд хариулах боломжтой болно.
Copy link