TOKI
Search…
Чатбот угсрахад зайлшгүй мэдэх нэршлүүд
Хэрэглэгчийн утга үүсгэх-Set user attribute
Attribute-ийг шинээр үүсгэх болон өмнө үүсгэсэн байсан attribute-ийн утгыг өөрчилөхдөө Set User Attribute node-ийг ашиглана.
Хэрэв шинээр attribute үүсгэх бол Attribute name хэсэгт шинээр үүсгэх attribute нэрийг бичнэ.
Тухайн attribute-ийн авах утгыг Set Value хэсэгт бичнэ. Энэ нь тухайн attribute-ийг харилцан ярианд ашиглахад харуулах утга юм.
User attributes-ийг янз бүрийн аргаар ашиглах болон удирдах боломжтой бөгөөд set user attribute node-өөс засах боломжгүй дараах системийн attribute-ууд байдаг.
Copy link